6 Mart 2019 Çarşamba

Disiplin Cezası Zaman Aşımı Süreleri

Disiplin Cezası Zaman Aşımı Süreleri

Devlet memurlarınının eylem ve hallerinden bir kısmı disiplin cezasını gerektirmekle beraber, memur ile ilgili disiplin cezası verilebilmesi için bazı zaman kurallarına da uyulması gereklidir. 657 sayılı Devlet Memurları Yasası, disiplin düzenlemelerine ilişkili olarak, tahkîkat zaman aşımı  ve ceza verme zaman aşımı  müddetleri de belirlemiştir.  Fakat uygulamada, belirlenmiş olan bu süreler geçildikten sonra soruşturmaya başlandığı veya disiplin cezası verildiği de görülebiliyor.


Soruşturmaya dair müddet

Soruşturma zaman aşımı müddetleri, işlendiği tahmin edilen eylem ya da halin gerektirdiği disiplin cezasına göre ayrıca belirlenmiştir.
Buna istinaden;

**Uyarma, kınama, aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarından bir tanesini icap ettiren eylem ya da durumun işlendiğinin öğrenildiği tarihten başlayarak 1 ay içinde disiplin tahkîkatına başlanması gerekir.

**Devlet memurluğundan çıkarma cezasını icap ettiren eylem ya da durumun işlendiğinin öğrenildiği tarihten başlayarak 6 ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanması gerekir. Soruşturmaya başlanması için belirlenen bu azami müddetler geçtikten sonra, herhangi bir eylem ya da durum nedeniyle memur ile ilgili disiplin tahkîkatı ya da kovuşturulmasına başlanamaz.

Disiplin cezası vermeye dair müddet

İşlendiği tahmin edilen eylem ve haller ile ilgili olarak normal süresi içinde başlanan tahkîkat ya da kovuşturmaya dayanılarak, Devlet memurları ile ilgili disiplin cezası verilmesi de belirli bir süre koşuluna bağlanmıştır. Müddeti içinde tahkîkatına veya kovuşturmasına başlanmamış bir eylem ya da halden ötürü memurlar ile ilgili disiplin cezası verilemeyeceği gibi, disiplin cezasını icap ettiren eylem ya da halin işlendiği tarihten başlayarak 2 sene geçtikten sonra da o eylem ya da halden ötürü memura disiplin cezası verilemez.

Yasada belirlenen zaman aşımı müddetlerinin dolması

Disiplin cezası verilebilmesi için öngörülen 2 senelik zaman aşımı müddeti dolmamış olsa dahi, disipline aykırı eylem ya da halin işlendiğinin öğrenilme zamanına göre belirlenen tahkîkat ya da kovuşturmaya başlama için gereken müddet geçtikten sonra başlatılacak bir tahkikata ya da kovuşturmaya dayanılarak memura disiplin cezası verilemez.

Ayrıca, tahkîkat veya ceza verme açısından zaman aşımına uğramış olan bir eylem ya da halden ötürü, memur ile ilgili diğer bir disiplin cezası da verilemeyecektir.

Disiplin düzenlemelerindeki diğer müddetlerin manası

Devlet devlet memurlarını dair disiplin düzenlemelerinde, tahkikat ve ceza zaman aşımı müddetleri haricinde diğer bazı müddetler de vardır. Yalnız, aşağıda belirtilmiş olan bu müddetlerin, disiplin tahkikatı veya disiplin cezası verilmesi için belirlenen zaman aşımı müddetleri ile ilişkili olmayıp, idari işleyiş hakkında süreler olduğunu değerlendiriyoruz.

**Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını tahkikatın tamamlandığı günden başlayarak 15 gün içerisinde vermek mecburiyetindedirler.


Burada belirtilen 15 günlük zamanın geçmiş olmasının, verilecek cezaya herhangi bir etkisi olmayacaktır. Yalnız bu gecikmenin, disiplin amirinin süresi içinde vazifesini yapmama eylemini işlediği olarak değerlendirilmesi mümkün olabilir.

**Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesini icap ettiren hallerde, tahkikat dosyası 15 gün içinde yetkili disiplin kuruluna yollanır. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten başlayarak 30 gün içerisinde tahkikat evrakına göre kararını bildirir.

Burada belirtilen müddetler de disiplin soruşturmasına başlama veya ceza verme zaman aşımı süreleri hakkında hususlar değildir. Bu müddetlere uyulmamış olması, verilecek disiplin cezasını etkilemeyecek, yalnız ilgili amir ya da kurulların vazifelerini zamanı içinde yapmamış olduğu şeklinde değerlendirilecektir.

**Memurluktan çıkarma cezası verilmesini icap ettiren hallerde, tahkikat dosyasının ilgili yüksek disiplin kuruluna gönderilmesinden başlayarak en geç 6 ay içinde bu kurul tarafınca karar verilir.

Burada ifade edilen 6 aylık müddet, ceza verme zaman aşımı müddeti olmayıp, ilgili yüksek disiplin kurulunun iç işleyişine dair belirlenmiş bir süredir.

Benzer Yayınlar

Disiplin Cezası Zaman Aşımı Süreleri
4/ 5
Oleh

Abone Olun

Yazılarımızı beğeniyor musunuz?Abone Olun Yazılarımı Kaçırmayın.